top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

Zákonná vstupní školení, která musí zaměstnavatel při nástupu zaměstnance do práce zajistit

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Připravili jsme pro vás třídílný seriál o povinnostech zaměstnavatele, které za vás neudělá ani mzdová účetní. V prvním díle jsme se seznámili se vstupními lékařskými prohlídkami, nyní se podíváme, co následuje po přijetí zaměstnance. Určitě doporučujeme tyto náležitosti nepodceňovat. Převážně nyní, když ze strany veřejných úřadů hrozí, že budou kvůli čerpání peněz z programů Antivirus zahájeny nejrůznější kontroly.Zákoník práce ukládá všem zaměstnavatelům povinnost zajistit zaměstnancům zákonná školení: školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), školení požární ochrany (PO) a školení řidičů – referentů (pro zaměstnance, kteří při výkonu své práce řídí vozidlo). Speciální kategorií je školení první pomoci. Zaměstnavatel totiž musí na pracovišti zajistit odpovídající množství zaměstnanců k organizaci první pomoci, a to v závislosti na rizicích.


Proč jsou tato školen důležitá? Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nese zaměstnavatel. Musí je absolvovat všichni zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, ale i ti, jejichž pracovní poměr je vedlejší nebo se jedná o brigádníky. Bez vstupního školení nesmí zaměstnanec vykonávat práci, a to i kdyby pro zaměstnavatele pracoval jen jediný den!


Vstupní školení zajišťuje zaměstnavatel první den při nástupu zaměstnance do práce, a to na vlastní náklady a v pracovní době zaměstnance. Školení musí být provedeno bez ohledu na to, zda zaměstnanec je nebo není ve zkušební době.


Zaměstnanci musí být seznámeni s právními a ostatními předpisy, které se týkají nejen bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale v rámci profesního zaměření také požární ochrany a dalších specifických školeních. Musí být informováni o rizicích, které vyplývají z povahy jejich práce a zároveň jim musí být objasněny potenciální rizika práce včetně opatření, které zaměstnavatel přijal na ochranu před těmito riziky. Zaměstnanci jsou pak povinni dodržovat pokyny BOZP a PO při výkonu své práce, s nimiž je seznámil jejich zaměstnavatel, a to po celou dobu výkonu práce.


Kdo může provádět tato zákonná školení? Úkoly a prevenci rizik může zaměstnavatel zajišťovat sám v případě, že k tomu má potřebné znalosti a zaměstnává maximálně 25 zaměstnanců.

Při počtu 25 – 500 zaměstnanců může zákonná školení provádět rovněž sám zaměstnavatel, pokud je k tomu odborně způsobilý, nebo ho provede prostřednictvím jiných odborně způsobilých osob.

Při počtu 500 a více zaměstnanců provádí školení jedna či více odborně způsobilých osob.

Jednotlivá školení je možné provádět klasickou prezentační formou na pracovišti, ale i přes internet.


Vstupní školení BOZP a PO.

Vstupní školení BOZP

Zákoník práce ani jiný obecně závazný předpis přímo neukládá, co přesně by toto školení mělo obsahovat. Důležitá je prevence a je tedy na zaměstnavateli, aby zjistil, jaká konkrétní rizika na daném pracovišti hrozí, tato rizika řídil a až poté určil obsah školení BOZP. Sám určí i četnost školení, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Opakování je tedy zapotřebí tak často, aby to odpovídalo povaze práce a z ní vyplývajících rizik. Obvyklá doba je 1x za 2 až 3 roky.Školení BOZP je složeno z obecné a praktické části:

K obecné části patří: seznámení zaměstnance s jeho základními právy, povinnostmi a předpisy BOZP, seznámení zaměstnance s povinnostmi, které plynou z jeho pracovního poměru, zásady chování při výkonu práce dle bezpečnosti práce, zásady preventivních opatření v případě pracovního úrazu, zásady prevence nemocí z povolání, seznámení s preventivními pracovně-lékařskými prohlídkami a další….


K praktické části patří: seznámení s pracovním a ergonomickým prostředím zaměstnance, seznámení zaměstnance s přístroji, zařízeními, stroji, pracovními pomůckami, materiály a surovinami, které bude používat, seznámení s častými pracovními úrazy, které při jeho práci hrozí, seznámení s pracovními úkony, při kterých musí používat OOPP, seznámení o zákazu nošení nepovolených předmětů - například hodinky, prsteny, apod., které by mohly mít za následek pracovní úraz a další…..


Vstupní školení PO Školení PO se provádí na základě posouzení požárního nebezpečí a začlenění do kategorie podle míry nebezpečí. Mělo by zahrnovat informace o nebezpečí vzniku požáru při činnostech souvisejících s místem výkonu práce, o organizaci a zajištění požární ochrany, o požárním řádu, o požárních poplachových směrnicích, o evakuačním plánu, o základních povinnostech vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Součástí by měla být i ukázka použití hasicích přístrojů a dalších prostředků požární ochrany.

Školení PO se opakuje jednou za 3 roky pro vedoucí zaměstnance a jednou za 2 roky pro řadové zaměstnance.

Zákonné požadavky školení PO stanovuje:

Jako zaměstnavatel máte další zákonné povinnosti, pokud přijmete zaměstnance.

Ve třeté, článku této minisérie objasníme téma Evidence pracovní doby zaměstnanců.

Pokud jste zaměstnance přijali, určite si přečtěte první článek o Vstupní lékařské prohlídce a proč jsou důležité. Všechny tyto náležitosti jsou povinností zaměstnavatele - především ve chvíli, kdy čerpá jakékoli dotace od státu. Pokud je nebudete mít v pořádku, hrozí Vám, že peníze budete muset vrátit!


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


23. 11. 2020

Comments


bottom of page