top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Povinné prokazování původu majetku, aneb: Svléknout do naha!

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Byla uvedena novela ZDP - zákon 321/2016 - povinné prokazování původu majetku aneb: Svléknout do naha!


Rovněž byl novelizován také trestní zákoník v § 227 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. Finanční správa bude moci vyzvat k prokázání příjmu poplatníka, jehož příjmy uvedené v daňových přiznáních neodpovídají nárůstu jeho jmění nebo spotřeby a zároveň rozdíl mezi jím uvedenými příjmy a nárůstem jmění přesahuje 5 milionů korun a to pouze za období, u něhož ještě neuplynula lhůta pro stanovení daně (běžně 3 roky), ale pochybnosti musí podložit relevantními důvody.


Nárůstem jmění se přitom rozumí nárůst majetku po odečtení dluhů souvisejících s nárůstem tohoto majetku.

Konkrétně si lze představit tento postup:

  1. Osoby (fyzické i právnické vč. svěřenského fondu, rezidenta i nerezidenta) s nárůstem jmění nebo spotřebou do 5 mil. Kč – NETÝKÁ SE JICH TO.

  2. Osoby (fyzické i právnické) s nárůstem jmění nebo spotřebou nad 5 mil. Kč - pokud nebude prokázán původ příjmů, FÚ přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek. Tj: odhadne výši zatajených příjmů poplatníka na základě porovnání s nárůstem jeho majetku a doměří daň. Současně předepíše penále (do 2 mil. Kč daně z nedoložené výše příjmů – 20 %; nad 2 mil. Kč – 50 % pokud bude poplatník spolupracovat nebo 100 % v případě, že nebude spolupracovat).


V oblasti daní obecně platí, že poplatník nese důkazní břemeno. Zákon nemá působnost nazpět. Nové kompetence finančních úřadů je možné použít pouze tam, kde dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně, která má základní délku 3 roky a může být maximálně 10 let. Původ majetku nabytého před touto lhůtou poplatník nemusí prokazovat. Jediné, co je třeba prokázat, je skutečnost, že daným majetkem poplatník disponoval před uvedenou lhůtou.


Od roku 2015 § 38v ZDP máme povinnost oznamovat osvobozené příjmy. Fyzické osoba, která získá příjem osvobozený od daně z příjmů větší než 5 milionů korun, musí oznámit tuto skutečnost správci daně (každý příjem se posuzuje jednotlivě). Musí tak učinit do termínu pro podání daňového přiznání, tj. do 1. 4. resp. 1. 7.


Pokuta za nesplnění nové povinnosti může dosáhnout až 15 % z příjmu! Pokud fyzická osoba oznámí osvobozený příjem bez výzvy správce daně, ale opožděně, je sankce 0,1 % z příjmu. Pokuta ve výši 10 % bude, pokud poplatník splní svou povinnost až na výzvu správce daně. Nejvyšší pokuta 15 %, tedy min 750 000 Kč je pro případ, že tak poplatník neučiní ani na výzvu správce daně.


Osvobozené příjmy přesahující může fyzická osoba získat například (§ 4, § 4a, § 6 a § 10 ZDP; výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup):


  • prodejem rodinného domu nebo bytu, ve kterém osoba bydlela min 2 roky nebo jej měla v držení alespoň 5 let (nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje RD a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí),

  • dědictvím,

  • darem od příbuzného v linii přímé i vedlejší,

  • prodejem akcií, které držela minimálně 3 roky,

  • prodejem podílu na společnosti s ručením omezením po uplynutí doby držby podílu 5 let.


V oznámení je nutno uvést jakého osvobozeného příjmu bylo dosaženo, jeho výše a okamžik vzniku příjmu. Není třeba speciální formulář.


Ustanovení § 38w odst. 6 ZDP dává správci daně možnost zcela nebo zčásti prominout uloženou pokutu, pokud k nesplnění povinnosti oznámit osvobozený příjem došlo z důvodu, který lze ospravedlnit a to na základě žádosti.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


18. 12. 2018Comments


bottom of page