top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Na co si dát pozor při účtování v nestátních neziskovkách

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Účtování a daně v neziskovkách jsou velmi specifické. Snad každý účetní občas narazí na nějaký ten problém, který vyvolá spoustu otázek. Na co si dát pozor při účtování neziskovek, víme moc dobře, a o ty nejčastější chyby se s vámi podělíme.Nestátní neziskové organizace účtují dle:


Vyhláška č. 504/2002 Sb. - vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).

Věnujte zvláštní pozornost níže uvedeným paragrafům vyhlášky.

§ 7 Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) … dlouhodobý nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou a při respektování principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, a to od výše ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku v položce „A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem“ podle odstavce 1.

§ 8 Dlouhodobý hmotný majetek

S ohledem na výši ocenění:

· hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technickoekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Bez ohledu na výši ocenění:

· pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zásobami

· umělecká díla, sbírky, předměty kulturní hodnoty, a obdobný hmotný movitý majetek bez ohledu na výši ocenění, který není součástí stavby nebo není zbožím

· stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti

· předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění

(5) Položka "A.II.3. Stavby" a položka "A.II.4. Hmotné movité věci a jejich soubory" dále obsahuje technické zhodnocení, a to od výše ocenění stanoveného v § 32 odst. 5 (tj. technické zhodnocení stavby je dlouhodobým hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění).

§ 18 Vlastní zdroje

(1) Položka "A.I.1. Vlastní jmění" obsahuje hodnotu vlastních zdrojů majetku účetní jednotky. V položce se uvádí v případech, kdy to ukládá nebo připouští zvláštní právní předpis, hodnota povinného nebo dobrovolného majetkového vkladu zakladatelů účetní jednotky, jmenovitě zapsaná do příslušného veřejného rejstříku. Položka obsahuje i dotace a účelové dary, pokud byly přijaty jako zdroj financování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále se zde uvádí hodnota bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného odpisovaného majetku snížená o oprávky, hodnota bezúplatně nabytého neodpisovaného majetku, pokud bezúplatně nabytý majetek slouží pro hlavní činnost účetní jednotky. Uvádějí se zde i hodnota nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného neodpisovaného dlouhodobého majetku a zdroje převedené z fondů.


(2) Položka "A.I.2. Fondy" obsahuje účelové zdroje vytvořené buď ze zisků po zdanění dosažených účetní jednotkou v předcházejících účetních obdobích, nebo zdroje bezúplatně přijaté účetní jednotkou převodem, anebo přechodem aktiv v souladu se zvláštními právními předpisy od jiných osob. Uvádí se zde rovněž část výtěžku veřejných sbírek podle zvláštního právního předpisu určená k použití na předem stanovený účel a hodnota bezúplatně nabytých zásob. Položka rovněž obsahuje zdroje účetní jednotky vytvářené podle zvláštních právních předpisů, stanov, statutů, nebo jiných zřizovacích listin, zakladatelských listin, interních předpisů účetní jednotky, nebo na základě rozhodnutí oprávněného orgánu účetní jednotky.

§ 15 Ostatní pohledávky

Položka "B.II.19. Opravná položka k pohledávkám" obsahuje opravné položky vytvářené k jednotlivým pohledávkám podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů v případech, kdy se pohledávky vztahují k činnosti účetní jednotky podléhající dani z příjmů.

§ 19 Rezervy

Položka "B.I.1. Rezervy" obsahuje rezervy podle zákona upravujícího rezervy pro zjištění základu daně z příjmů.


§ 27 Výnosy

(1) Položka „B.I.1. Provozní dotace“ obsahuje dotace, pokud jsou určeny na provoz účetní jednotky; za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel, za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství nebo z veřejných rozpočtů cizích států a prostředky a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu.


(2) Přijaté příspěvky zahrnují tyto položky:

a) položka „B.II.2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami“ obsahuje příspěvky na provoz účetní jednotky v rámci hlavní činnosti vymezené příslušnou zřizovací nebo zakladatelskou listinou od vlastních organizačních složek, pokud jsou účetními jednotkami,

b) položka „B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)“ obsahuje dary na provozní činnost účetní jednotky, hodnotu bezúplatně nabytého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, pokud bezúplatně nabytý majetek není určen k plnění hlavní činnosti účetní jednotky,

c) položka „B.II.4. Přijaté členské příspěvky“ obsahuje členské příspěvky podle statutu, stanov nebo jiných zřizovacích listin; v položce se uvádějí i příspěvky členů registrovaných církví a náboženských společností; neuvádějí se zde výnosy z kostelních sbírek pořádaných v rámci obřadů příslušné registrované církve a náboženské společnosti.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


16. 11. 2020

Comments


bottom of page