top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Směrná účtová osnova pro NNO

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Nová směrná účetní osnova od 1.1.2016 pro nestátní neziskové organizace.


Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek


Účtové skupiny:

01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

03 - Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

06 - Dlouhodobý finanční majetek

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku


Účtová třída 1 - Zásoby

Účtové skupiny:

11 - Materiál

12 - Zásoby vlastní výroby

13 - Zboží


Účtová třída 2 - Finanční účty

Účtové skupiny:

21 - Peněžní prostředky v pokladně

22 - Peněžní prostředky na účtech

23 - Krátkodobé úvěry

24 - Jiné krátkodobé finanční výpomoci

25 - Krátkodobý finanční majetek

26 - Převody mezi finančními účty


Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy

Účtové skupiny:

31 - Pohledávky

32 - Závazky

33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

35 - Pohledávky za společností

36 - Závazky ke společnosti a závazky z upsaných nesplacených

cenných papírů a vkladů

37 - Jiné pohledávky a závazky

38 - Přechodné účty aktiv a pasiv

39 - Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování


Účtová třída 4 - volná


Účtová třída 5 - Náklady

Účtové skupiny:

50 - Spotřebované nákupy

51 - Služby

52 - Osobní náklady

53 - Daně a poplatky

54 - Ostatní náklady

55 - Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

56 - Změny stavu zásob vlastní činnosti

57 - Aktivace

58 - Poskytnuté příspěvky

59 - Daň z příjmů


Účtová třída 6 - Výnosy

Účtové skupiny:

60 - Tržby za vlastní výkony a za zboží

64 - Ostatní výnosy

65 - Tržby z prodeje majetku

68 - Přijaté příspěvky

69 - Provozní dotace


Účtová třída 7 a 8

Účetní jednotky použijí účty účtové třídy 7 a 8 podle vnitřního předpisu.


Účtová třída 9 - Vlastní jmění, fondy, výsledek hospodaření,

rezervy, dlouhodobé úvěry a zápůjčky, závěrkové a podrozvahové účty

Účtové skupiny:

90 - Vlastní jmění

91 - Fondy

92 - Oceňovací rozdíly

93 - Výsledek hospodaření

94 - Rezervy

95 - Dlouhodobé úvěry a závazky

96 - Závěrkové účty

97 - 99 - Podrozvahové účtyO autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


25. 02. 2016

Comentários


bottom of page