top of page
  • Obrázek autoraJiřina Maxová

Ošetřovné pro OSVČ - Výzva I

Aktualizováno: 30. 12. 2022


Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020

Datum vyhlášení: 31. 3. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59

Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje situace navýšena.

Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:


  • Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo

  • nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo

  • osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

Výše dotace: 424 Kč/den


Postup pro podání žádostí:


1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři.

2. Požadované přílohy žádosti o poskytnutí dotace jsou:

žádost o dotaci – viz odkaz

čestné prohlášení – viz odkaz, součástí žádosti o dotaci

potvrzení o uzavření školského nebo dětské zařízení (školy) či zařízení poskytující sociální služby - originál nebo prostou kopii (scan, foto)


3. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo

  • e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo

  • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:


Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.


V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.


PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL – s elektronickým podpisem).


Zdroj:

Když se rozhodnete využít čerpání OČR


Zavazujete se, že nebudete žádat z jiného kompenzačního programu. Potvrdíte, že jste OSVČ na hlavní činnost a tuto činnost jste nevykonávali v době kdy jste pečovali o dítě. Jste zaregistrovaný jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě a hlavně pozor – nesmíte mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Musíte splňovat definici malé a středního podniku:

  • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.

  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malí podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.

  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


02. 04. 2020

Comments


bottom of page