top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Obsahové změny v účetní závěrce neziskovek

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Již se to blíží - termín pro podání daňového přiznání za rok 2016 + zveřejnění účetní závěrky.


Koukněte se sami, jaké jsou obsahové změny v účetní závěrce po novele zákona o účetnictví (č. 221/2015 Sb.) pro nevýdělečné organizace, které účtují dle vyhl. č. 504/2002 Sb.


Účetní závěrka má 3 části:


  1. Rozvahu

  2. Výkaz zisku a ztráty

  3. Přílohu


Novelou je významně změněn obsah přílohy v účetní závěrce (více § 29 a 30 vyhl.č.504/2002 Sb.).


Informace v příloze se uvádějí v pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.


Nově se objevují informace o účetních metodách a odchylkách od těchto metod, rovněž s uvedením vlivu na majetek a závazky či na finanční situaci a výsledek hospodaření (zahrnuje metody pro oceňování majetku, odpisy a opravné položky, přepočet údajů v cizích měnách, stejně tak stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků).


Musí se uvést všechny položky výnosů a nákladů, které jsou svým původem nebo výší mimořádné.


Nesmí se zapomínat na jednotlivé položky dlouhodobého majetku a to vč. informací o zůstatcích na počátku a konci účetního období a vč. vyjádření přírůstků či úbytků, taky výši opravných položek a oprávek ve stejné podobě a výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.


Pokud to nevyplývá z výkazů, musí být v příloze uvedeny informace o významných položkách, které jsou podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace účetní jednotky a to např. rozpis dlouhodobých úvěrů vč. úrokových sazeb a popisu zajištění, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého majetku z dotací apod.


Skupinou údajů, které musí být v příloze, jsou údaje o dluzích sociálním a zdravotním pojišťovnám, finanční správě, dluhy se splatnosti nad 5 let, zárukách, dluzích v rozvaze neuvedených, výše záloh, závdavků a úvěrů pro členy statutárních, řídících a kontrolních orgánů.


Nesmíme zapomínat na výčty přijatých a poskytnutých darů, pokud se jedná o významné položky nebo to vyžaduje zvláštní předpis. Podobně se uvádějí informace o sbírkách vč. účelů a výši vybraných částek.


Informace v příloze je nezbytné uvádět tak, aby jejich povaha neměla za následek újmu pro uživatele informací.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


14. 03. 2017コメント


bottom of page