top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Jak určit místo plnění v oblasti kultury a sportu?

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Určit správně místo plnění v oblasti kultury a sportu nemusí být jak pro neziskovku tak pro účetní jednoduché. Pokud se chcete ujistit, že je zvládnete určit správně a dokážete to následně také obhájit u finančního úřadu, tak čtěte náš článek.


Základní pravidlo pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani dle § 9 odst. (1) zákona o DPH č. 235/2004 v platném znění (dále jen ZDPH) je místo, kde má tato osoba sídlo.


Osobou povinnou k dani je zjednodušeně řečeno každý podnikatel – plátce, identifikovaná osoba i neplátce daně. Dále právnická osoba nezaložená za účelem podnikání vykonávající ekonomickou činnost. Osobou povinnou k dani je i fyzická osoba, která má příjmy ze soustavného nájmu majetku dle § 9 Zákona o daních z příjmů. Poskytovatel služby by měl mít důkazy o tom, že příjemce služby je osoba povinná k dani, aby na něj mohl přenést povinnost odvést daň.


Při poskytnutí služby vystaví plátce nebo identifikovaná osoba daňový doklad se všemi náležitostmi dle § 29 ZDPH. Je-li dle § 9 odst. 1 ZDPH místo plnění v sídle příjemce služby z jiného státu – dochází k přenosu povinnosti odvést daň na příjemce služby. Na daňovém dokladu bude věta „daň odvede zákazník“ v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) ZDPH. Naopak není povinnost uvádět odkaz na příslušné ustanovení zákona nebo evropské směrnice, protože nejde o plnění osvobozené od DPH.


Nicméně ze základního pravidla jsou v ZDPH výjimky, vyjmenované v § 10:


Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb (včetně veletrhů a výstav) je upraveno v § 10b ZDPH. Místo plnění u výše uvedených služeb stanoví podle místa, kde se konkrétní akce koná bez ohledu na skutečnost, zda je v pozici příjemce služby osoba povinná k dani nebo osoba nepovinná k dani, a to za předpokladu, že jde o službu spočívající v oprávnění ke vstupu na takovou akci, včetně služby přímo související s tímto oprávněním.


Pod pojmem "oprávnění ke vstupu" se rozumí vstupné, účastnický poplatek, předplatné apod, kterým se hradí vstup na příslušnou akci. Službami přímo souvisejícími s tímto oprávněním jsou např. služby šaten, toalet a podobné služby na příslušné akci.


V případě, že se jedná o službu vztahující se k takové akci, včetně přímo související služby, jakož i poskytnutí služby organizátora takové akce, stanoví se místo plnění podle místa konání akce pouze v případě, že je předmětná služba poskytnuta osobě nepovinné k dani. Z § 10b ZDPH lze dovodit, že v případě služeb vztahujících se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo souvisejících služeb a také poskytnutí služeb organizátorů takových akci, pokud jde o službu poskytovanou osobě povinné k dani k dani, se místo plnění stanoví, nikoli podle § 10b ZDPH, tj. podle místa konání akce, ale podle základního pravidla obsaženého v § 9 odst. 1 ZDPH, tzn. podle sídla, místa podnikání, popř. podle umístění provozovny příjemce služby. Tj. pokud jde o tzv. zakázková či firemní školení, které organizátor zajistí pro osobu povinnou k dani, místo plnění se stanoví podle sídla odběratele. A to zcela bez ohledu na to, kde se toto školení ve skutečnosti koná.


Jak vyplývá z judikatury SDEU, za "akce" v oblasti kultury, sportu a dalších se považují takové události, jichž se může ve stejnou dobu účastnit větší počet různých osob, např. koncerty, divadelní představení, sportovní utkání, vědecké kongresy apod. Dle rozsudku ve věci C-3/09 Erotic center je rozličným událostem a zařízením, jejichž výčet podává příloha H sedmá kategorie první pododstavec šesté směrnice, společné zejména to, že jsou přístupné veřejnosti na základě předchozího zaplacení oprávnění ke vstupu, které všem osobám, jež si je opatří, zjednává právo společně využívat kulturních a zábavních služeb, jimiž se vyznačují tyto události a zařízení. Mezi tyto "akce" patří i výstavy a veletrhy, které rovněž splňují výše uvedenou charakteristiku a jejichž zařazení do tohoto ustanovení vyplývá i z výkladu SDEU.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.


O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


09. 01. 2023

Comments


bottom of page