top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Daňový režim veřejně prospěšných poplatníků v České republice

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Veřejně prospěšní poplatníci v České republice si musí dávat pozor, které daňové režimy se jich týkají. I přesto, že mnohé z jejich příjmů jsou od daně osvobozeny, musejí dále pečlivě sledovat na co jsou tyto příjmy vynaloženy. Tento článek se podrobně zabývá specifikami daňového systému pro veřejně prospěšné poplatníky, včetně daňových úlev a povinností, které s sebou přináší. Navzdory všem nárokům a komplikacím představují daňové úlevy a osvobození, které jsou jim poskytnuty, zásadní podporu pro jejich činnost a poslání.


1. Veřejně prospěšní poplatníci z podstaty jejich činnosti zpravidla vykazují minimální zisk. Protože řada jejich příjmů není předmětem daně z příjmů (zejména z jejich "hlavní" činnosti, je-li "ztrátová"; dotace apod.), nebo je od této daně osvobozena (dobrovolné členské příspěvky aj.), znamená to, že zisk v daňovém slova smyslu by měl být v praxi méně častý. Pokud i přesto nezisková organizace vykáže základ daně z příjmů, tak fakticky ztrácí statut neziskový status, nicméně ZDP jí i přesto podporuje formou speciálního odpočtu od základu daně z příjmů (§ 20 odst. 7 ZDP).


2. §20/7 ZDP: „Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o

1 000 000 Kč, použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.

Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 1000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.“


3. Pokud příjmy nejsou předmětem daně, nebo jsou osvobozené, pak náklady vynaloženéna tyto příjmy jsou daňově neuznatelné. Současně v souladu s §25 odst. 1 i) ZDP platí, že daňově neuznatelné jsou i všechny náklady hrazené z prostředků, jejichž zdrojem je příjem z darování a bezúplatných služeb od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně.


4. V případě, že veřejně prospěšný poplatník využívá osvobození přijatých darů dle §19b ZDP, musí sledovat použití těchto darů a náklady hrazené z těchto darů pak musí považovat za daňově neuznatelné, a to bez ohledu na dobu, kdy budou dary využity (termín pro využití darů není stanoven). Pokud by v následujícím zdaňovacím období došlo k porušení podmínek pro osvobození tohoto bezúplatného příjmu (daru) od daně z příjmů, tak by musel v daňovém přiznání za toto následující zdaňovací období o částku daru zvýšit základ daně.

5. V případě, že určitý příjem je předmětem daně a není osvobozený, pak daňovou uznatelnost nákladů vynaložených na získání těchto příjmů je nutné posoudit z pohledu běžných daňových zásad vymezených v §24 a §25 ZDP.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.


O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


29. 06. 2023


Comments


bottom of page