top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně: Co je třeba vědět

Aktualizováno: 31. 7. 2023


V tomto článku se podíváme na různá plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 zákona o DPH. Zaměříme se na od daně osvobozená plnění, která se týkají dětí, náboženských organizací, sportu a kulturních služeb.


Klíčová plnění osvobozená od daně

Podle § 61 zákona o DPH se osvobození od daně vztahuje na následující plnění:


a) Poskytnutí služeb a dodání zboží neziskovými organizacemi

Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, mohou poskytovat osvobozené služby a dodávky zboží svým členům za členské příspěvky. Toto se vztahuje na politické, odborové, náboženské, vlastenecké, filozofické, dobročinné nebo občanské organizace, pokud osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž.


b) Služby a dodání zboží související s ochranou a výchovou dětí a mládeže

Osvobození se vztahuje na služby a dodání zboží související s ochranou a výchovou dětí a mládeže, které poskytují orgány sociálně-právní ochrany dětí a další osoby nebo orgány podle zvláštního právního předpisu.


c) Poskytování pracovníků náboženskými nebo obdobnými organizacemi

Náboženské nebo obdobné organizace mohou poskytnout své pracovníky k činnostem uvedeným v písmenu b) a v § 57 až 59, a to s přihlédnutím k duchovní péči.


d) Služby související se sportem nebo tělesnou výchovou

Právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, mohou poskytnout služby úzce související se sportem nebo tělesnou výchovou osobám, které vykonávají sportovní nebo tělovýchovnou činnost.


e) Poskytnutí kulturních služeb a dodání zboží

Kraj, obec, právnická osoba zřízená zákonem, právnická osoba zřízená Ministerstvem kultury nebo právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, mohou poskytnout kulturní služby a dodání zboží s nimi úzce souvisejícího (např. provozování kin, knihoven, činnosti archivů, muzeí, galerií, botanických a zoologických zahrad).


f) Poskytnutí služeb a dodání zboží při příležitostných akcích

Osoby, jejichž činnosti jsou osvobozeny od daně podle písmen a) až e) a podle § 57, 58 a 59, mohou poskytnout služby a dodání zboží při příležitostných akcích pořádaných výlučně za účelem získání finančních prostředků k činnostem, pro které jsou tyto osoby založeny nebo zřízeny, pokud toto osvobození od daně nenarušuje hospodářskou soutěž (např. pořádání charitativního plesu za účelem získání finančních prostředků na činnost spolku).


g) Poskytování služeb nezávislým seskupením osob

Nezávislá seskupení osob, která jsou osobou povinnou k dani se sídlem v tuzemsku, mohou poskytnout svým členům služby, pokud jsou tyto služby přímo nezbytné k tomu, aby tito členové mohli uskutečňovat plnění osvobozená od daně nebo činnosti, při jejichž uskutečňování nejsou osobou povinnou k dani, za podmínek uvedených v zákoně.

V tomto článku jsme se podrobněji seznámili s různými plněními osvobozenými od daně bez nároku na odpočet daně podle § 61 zákona o DPH. Je důležité si uvědomit, že tato osvobození platí pouze za určitých podmínek a v konkrétních situacích, jak je popsáno v zákoně. Pokud máte pochybnosti o tom, zda se vaše činnost nebo plnění kvalifikuje pro osvobození od daně, doporučujeme konzultovat odborníka na daně.


Poslouchejte naše podcasty, přihlaste se k odběru našich novinek a podívejte se, jaké služby nabízíme v rámci daňového poradenství.


O autorce:


Ing. Anna Pelikánová

Senior účetní Connect Economic Group s.r.o.


Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


10. 05. 2023

コメント


bottom of page