top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Daňové novinky - návrhy změn pro rok 2017 týkající se veřejně prospěšných poplatníků

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Co nám přináší nebo zřejmě přinese rok 2017?

Zákon o dani z příjmů právnických osob:


  1. § 20 odst. 7 ZDP – nová úprava sjednocuje možnosti využití úspory na dani pro všechny dotčené veřejně prospěšné poplatníky - tj. prostředky, o které byl základ daně snížen, musí být využity v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelských činností.

  2. Další změny v daních z příjmů: úprava vymezení majetku a jeho ceny (právo stavby, vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou), změny v odpisování (např. u nehmotného majetku, nabytí spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené podnájemcem), rozšíření paušálu na dopravu a další).


Zákon o DPH:


  1. Nespolehlivá osoba – kromě institutu nespolehlivého plátce se zavádí institut nespolehlivá osoba a to na základě konstitutivního rozhodnutí správce daně (pokud neplátce závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě DPH) nebo ze zákona (nespolehlivý plátce, jehož registrace byla zrušena).

  2. Postup při nesprávném uvedení daně za jiné zdaňovací období – rozšiřují se zjednodušující postupy správce daně ve smyslu § 104 ZDPH rovněž na případy, kdy plátce s nárokem na odpočet daně v částečné výši uvedl skutečnosti rozhodné pro stanovení daně v nesprávném zdaňovacím období v rámci jiného kalendářního roku, a to za podmínky, že nesprávné uvedení údajů nebude mít dopad do výše příslušných koeficientů pro výpočet tohoto nároků – tj. původní koeficient byl vyšší než 95 %.

  3. Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou - měl by být rozšířen okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za DPH neodvedenou poskytovatelem, a to konkrétně o případ, kdy je úplata za zdanitelné plnění poskytnuta ve virtuální měně (např. bitcoin).

  4. Změny se týkají uskutečněného zdanitelného plnění ve specifických případech: plnění poskytované po dobu delší než 12 měsíců (DÚZP nejpozději poslední den kalendářního roku); doplnění výčtu údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění (pokud bude známo poskytnuté zboží či služba, dále sazba, místo plnění a osoba, která plnění uskutečňuje); v případech nedoložených mank, zničení, ztrát nebo odcizení obchodního majetku nevznikne povinnost odvést DPH na výstupu, ale povinnost vyrovnat původně uplatněný odpočet DPH na vstupu u krátkodobého majetku (§ 77 odst. 2 ZDPH), nebo provést úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku (§ 78e ZDPH).

  5. Ministerstvo financí nadále pokračuje v uplatňování metody přenesené daňové povinnosti u dalších vybraných kategorií zboží a služeb u tuzemských transakcí (nově na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a u různých forem nucených dodání majetku).


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


09. 01. 2017

Kommentare


bottom of page