Jde o přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet daně, kdy vypořádací koeficient předmětného kalendářního roku je menší než 95 % a daň na vstupu i na výstupu je přiznána současně u transakcí typu:

  • pořízení zboží z jiného členského státu vč. pořízení zboží kupujícím formou třístranného obchodu,
  • přijetí služby z jiného členského státu/ze třetí země,
  • dovoz zboží,
  • přijaté tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

1. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, ovšem nejpozději za poslední zdaňovací období kalendářního roku, v němž vznikla povinnost přiznat daň.

Pak správce daně daň dodatečně nevyměří ani nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Úrok z prodlení se vypočítá pouze z částky odpovídající rozdílu mezi daní na výstupu a daní na vstupu, pokud byly deklarovány v daňovém přiznání za nesprávné zdaňovací období současně.

2. Přijatá plnění s kráceným nárokem na odpočet byla vykázána pozdě, a to v pozdějším zdaňovacím období jiného kalendářního roku.

Správce daně nebude požadovat podání dodatečného přiznání. Kromě úroku z prodlení by správce daně doměřil případný rozdíl, o který by byl vlivem uplatnění vyššího vypořádacího koeficientu jiného kalendářního roku neoprávněně uplatněn odpočet daně vyšší, než na jaký měl plátce nárok.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.