Účetní závěrka má 3 části:

  1. Rozvahu
  2. Výkaz zisku a ztráty
  3. Přílohu

Novelou je významně změněn obsah přílohy v účetní závěrce (více § 29 a 30 vyhl.č.504/2002 Sb.).

Informace v příloze se uvádějí v pořadí, v jakém jsou vykázány položky v rozvaze a výkazu zisku a ztráty.

Nově se objevují informace o účetních metodách a odchylkách od těchto metod, rovněž s uvedením vlivu na majetek a závazky či na finanční situaci a výsledek hospodaření (zahrnuje metody pro oceňování majetku, odpisy a opravné položky, přepočet údajů v cizích měnách, stejně tak stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků).

Musí se uvést všechny položky výnosů a nákladů, které jsou svým původem nebo výší mimořádné.

Nesmí se zapomínat na jednotlivé položky dlouhodobého majetku a to vč. informací o zůstatcích na počátku a konci účetního období a vč. vyjádření přírůstků či úbytků, taky výši opravných položek a oprávek ve stejné podobě a výši úroků, pokud jsou součástí ocenění majetku.

Pokud to nevyplývá z výkazů, musí být v příloze uvedeny informace o významných položkách, které jsou podstatné pro hodnocení finanční a majetkové situace účetní jednotky a to např. rozpis dlouhodobých úvěrů vč. úrokových sazeb a popisu zajištění, přijaté dotace na provoz nebo na pořízení dlouhodobého majetku z dotací apod.

Skupinou údajů, které musí být v příloze, jsou údaje o dluzích sociálním a zdravotním pojišťovnám, finanční správě, dluhy se splatnosti nad 5 let, zárukách, dluzích v rozvaze neuvedených, výše záloh, závdavků a úvěrů pro členy statutárních, řídících a kontrolních orgánů.

Nesmíme zapomínat na výčty přijatých a poskytnutých darů, pokud se jedná o významné položky nebo to vyžaduje zvláštní předpis. Podobně se uvádějí informace o sbírkách vč. účelů a výši vybraných částek.

Informace v příloze je nezbytné uvádět tak, aby jejich povaha neměla za následek újmu pro uživatele informací.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.