Návrh novelizace zákona o DPH čeká na jednání Poslanecké sněmovny. Jednou z oblastí, která má doznat podstatných změn, je možnost opravy DPH u nedobytných pohledávek.

V průběhu roku 2019 má být možnost snížení dříve odvedené DPH rozšířena.

Pro insolvenční řízení, ve kterých soud rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka a která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti novely, má platit dosavadní úprava DPH. Současný § 44 zákona o DPH upravuje možnost snížení DPH dodavatele v případě, že mu odběratel nezaplatil a ocitl se v konkursu.

Podle nové úpravy (§ 46 až 46g, § 74a) se má postupovat i tehdy, pokud se původní zdanitelné plnění uskutečnilo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a veškeré skutečnosti rozhodné pro provedené opravy nastaly ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle návrhu má být možné opravit základ daně v následujících situacích (§ 46 odst. 1):

a) pohledávka je vymáhána v exekučním řízení nejméně 2 roky a nebyla dosud zcela vymožena,

b) pohledávka byla vymáhána v exekučním řízení a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,

c) dlužník se nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku, tato pohledávka byla zjištěna a přihlíží se k ní a insolvenční soud

  1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs,
  2. schválil oddlužení,
  3. zastavil insolvenční řízení,

d) došlo ke smrti dlužníka,

e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.