top of page
 • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Změny zákona o DPH v 2019 pro neziskové subjekty

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Začátkem roku 2019 by mělo být schváleno několik novel zákona o DPH, ale bohužel nevíme zatím datum účinnosti. Ráda bych upozornila plátce z řad neziskovek s připravovanými změnami v předstihu. 1. Nový pojem uskutečněné plnění – zjednodušeně řečeno, ekonomickou činnosti jsou soustavně a samostatně vykonávané uskutečňovaná plnění. Už nebude možnost těžit z chybného výkladu ekonomická činnost a odpočty bude nutné krátit poměrným koeficientem, pokud jsou použity pro neekonomickou činnost (ekonomická činnost musí být úplatná).

 2. Členové statutárních orgánů (min u obchodních korporací) budou považováni za osoby povinné k dani a úplaty za výkon funkce budou zdaňovat, případně zahrnovat do obratu pro povinnou registraci k DPH.

 3. I pro neziskové subjekty bude zavedeno pravidlo, že právní nástupce zaniklého nebo rozděleného subjektu se stává plátcem DPH ze zákona dnem zápisu přeměny do veřejného rejstříku, jestliže na něj při této přeměně přechází jmění zanikajícího nebo rozdělovaného subjektu, která byla plátcem.

 4. Poukaz, u kterého je známá sazba/osvobození a místo plnění – bude považován za dodání zboží/poskytnutí služby atd. U víceúčelového poukazu bude zacházení jako dosud.

 5. Služebnosti (věcná břemena) mající povahu nájmu nemovitosti, budou posuzovány podle § 56 a zákona o DPH.

 6. Dodavatel, plátce DPH má nejen povinnost daňový doklad vystavit, ale i předat k přepravě, odeslat mailem apod do 15 dnů.

 7. U směn bude základem daně obvyklá cena zboží nebo služby, kterých se plátce zbavuje.

 8. Plátce bude zaokrouhlovat na koruny dolů nebo nahoru celkovou částku u úhrady v hotovosti, v případě bezhotovostní platby zůstane částka v desetihaléřích, případně v haléřich.

 9. Algoritmus výpočtu daně z celkové částky vč. daně bude odlišný. Koeficienty budou zrušeny a částku daně plátce zjistí tak, že od celkové částky odečte základ daně, který vypočítá z celkové částky vydělením číslem 1,21 nebo 1,5 a 1,1. V prvních 6. měsících bude umožněn starý i nový způsob.

 10. Oprava základu daně bude možno provést i při snížení ceny na základě schváleného reorganizačního plánu. Dodavatel nebude muset čekat na doručení dokladu, uvede toto plnění, u kterého půjde o snížení základu daně, do zdaňovacího období, ve kterém vyvinul aktivitu k doručení dokladu.

 11. Oprava výše daně u nedobytných pohledávek bude možná jenom u pohledávek vymáhaných v exekučním řízení nejméně 2 roky, nebo exekuce byla pro nemajetnost zastavena, došlo-li ke smrti dlužníka atd. Nicméně zákon stanoví poměrně tvrdé podmínky, které musí být splněny, aby mohla být daň dodavateli vrácena.

 12. Bude zúžena definice obytného prostoru.

 13. Novela otevírá možnost pro neziskové a veřejnoprávní subjekty přijímat služby osvobozené od daně podle § 61g. Jedná se o poskytnuté služby svým členům za určitých podmínek (musí být nezbytné pro provoz člena, musí být nákladová cena a nesmí být narušena hospodářská soutěž).

 14. Použití poměrného koeficientu při nákupu dlouhodobého majetku: koeficient použitý pro krácení odpočtu z dokladu k přijaté platbě se opraví na konci následujícího kalendářního roku tak, aby odpovídal výši koeficientu v roce dodání majetku.

 15. Dle nového § 78 da se zavádí povinnost sledovat 10 let odpočet uplatněný při opravě nemovitosti pro účely případného osvobozeného prodeje této nemovitosti. Odpočet uplatněný při každé významné opravě (nad 200 tis.) bude vrácen, jestliže dojde k jejímu osvobozenému dodání v průběhu 10letého opravného období.

 16. Nově zaregistrovaný plátce bude moci uplatnit odpočet při nákupu dlouhodobého majetku až 60 měsíců zpětně za určitých podmínek.

 17. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud odběratel je v postavení osoby nepovinné k dani. Odběratel k datu zaplacení zálohy nebo DÚZP musí oznámit dodavateli v jakém postavení nakupuje jeho zboží nebo služby.

 18. V současném zákoně o DPH je volba zdanění u nájmu nemovité věci jinému plátci pro uskutečňování jeho ekonomické činnosti. Novela zavádí omezení této volby v případech, kdy předmětem nájmu jsou stavby, části staveb, jednotky, právo stavby a pozemek, jejichž součástí jsou plně nebo převážně prostory, které jsou určeny pro trvalé bydlení. Nově bude nutné tyto nemovité věci pronajímat vždy osvobozeně bez nároku na odpočet DPH, a to bez ohledu na status příjemce a účel, pro který nemovitou věc využívá. Navrhovaná účinnost tohoto omezení je od 1. 1. 2021.

 19. Novela znovu zavádí speciální stanovení DÚZP u služeb, které pronajímatel nakupuje a dále poskytuje (přefakturováva) v souvislosti s nájmem. U těchto služeb bude DUZP stanoveno na okamžik, kdy pronajímatel zjistí skutečnou výši „přefakturované“ částky. Jedná se o věcnou změnu, která reaguje na praxi.

 20. Podle novelizovaného ustanovení zaniká povinnost platit pokutu v souvislosti s kontrolním hlášením, pokud správce daně nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti. Podle přechodných ustanovení se tato lhůta uplatní i zpětně na již vzniklé pokuty.


O autorce:

Ing. Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


04. 01. 2019

Comments


bottom of page