top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

Rozdíly mezi ziskovým a neziskovým sektorem

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Znáte rozdíly mezi neziskovým a "ziskovým" sektorem?

Zde je alespoň 9 základních rozdílů:

  1. Prvním rozdílem je cíl. Hlavním cílem ziskové organizace zůstává maximalizace zisku. Za neziskovou organizaci považujeme takový subjekt, který nebyl založený za účelem dosahování zisku.

  2. NO mají vícezdrojové financování (vlastní zdroje, dotace, dary, členské příspěvky…)

  3. NO musí své účetnictví vést odděleně za jednotlivé druhy činnosti – hlavní a vedlejší. Diskriminace spočívá především v tom, že nezisková organizace si nemůže kompenzovat zisk a ztrátu z jednotlivých druhů činností.

  4. Vybraní veřejně prospěšní poplatníci mají specificky definovaný základ daně (tzv. úzký základ daně), ostatní veřejně prospěšní poplatníci pak mají základ daně definovaný podobně jako korporace (tzv. široký základ daně).

  5. NO musí – v případě že výnosy převýší náklady – zdaňovat i příjmy z těch činností, pro které byla založena.

  6. NO náleží daňová úleva spočívající v možnosti snížit si daňový základ až o 30 %, maximálně však o 1 mil. Kč.

  7. NO musí z hlediska DPH rozlišit - co je ekonomická činnost, většinou jsou ale ekonomické činnosti osvobozené bez nároku na odpočet DPH na vstupu. NO se tak setkávají s tzv. poměrným a krátícím koeficientem při krácení nároku na odpočet.

  8. Spolek může své hospodářské aktivity od spolkové činnosti zcela oddělit, a to tak, že k hospodářským účelům založí novou právnickou osobu (v úvahu u nás přichází jen s.r.o. nebo akciová společnost, které mohou být založeny jediným zakladatelem). Celou věc by v tomto případě musely opět řešit stanovy spolku a zakladatelské dokumenty nové spolkem založené společnosti.

  9. I když NO není plátcem DPH, může se stát tzv. identifikovanou osobou. Identifikovaná osoba zůstává neplátcem DPH, plátcem DPH je jen pro přeshraniční plnění (zjednodušeně řečeno). Nemá také nárok na odpočet zaplacené DPH.

Identifikovaná osoba se z nás stává (a je třeba se zaregistrovat) z kteréhokoliv z následujících důvodů (podle §6 g-i Zákona o DPH):


Z jiného státu EU jsme pořídili zboží, jehož celková hodnota (bez DPH) překročila v kalendářním roce 326 000 Kč (kromě výjimek týkajících se třístranného obchodu)

Přijali jsme službu s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (tedy od podnikatele odkudkoliv ze světa), který nemá sídlo ani provozovnu v tuzemsku. Případně má v tuzemsku provozovnu, ta se ale plnění neúčastní. (Týká se například Google AdWords). Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí služby.


Přijali jsme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku - jedná se o dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi. Identifikovaná osoba jsme ode dne přijetí plnění.


Poskytli jsme službu s místem plnění v jiném státě EU podle § 9 odst. 1 zákona o DPH (kromě služby, které je v jiném státě EU osvobozena od DPH). Jedná se například o příjem z reklam z Google AdSense. Identifikovaná osoba jsme ode dne poskytnutí služby. Pokud jsme poskytli pouze službu do EU (například umístili reklamu Google AdSense na svůj web), musíme podat měsíční souhrnné hlášení. V tomto případě nemusíme podávat přiznání k DPH, neboť nám nevznikla daňová povinnost.O autorce:

Ing, Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


01. 05. 2015

Comments


bottom of page