top of page
  • Obrázek autoraAnna Pelikánová

REPRE, DAR, REKLAMA

Aktualizováno: 31. 7. 2023

V praxi bychom si měli dát pozor na záměnu pojmů mezi reprezentací a reklamou či sponzorstvím. Náklady na tyto aktivity jsou daňově účinné, ale dle určitých pravidel.


Náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci upravuje zákon č. 586/1992 Sb., §25. Pod tímto paragrafem nalezneme náklady, které jsou daňově neúčinné.


Mezi náklady na reprezentaci zařazujeme převážně:

  • pohoštění

  • občerstvení

  • dary


Reprezentace x Reklama

Reprezentace – daňově neúčinný náklad; Reklama – daňově účinný náklad.


Reklama představuje komunikační spojení mezi firmou a zákazníkem. Podmínkou definice reklamy je, že se jedná o placenou formu komunikace. Tato platba je zákonem považována za výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Pod formou reklamy si můžeme představit – upoutávku v TV, rádiu, novinách nebo na internetu, dále např. letáky či katalogy. Účetní ani daňově přepisy však oblast reklamy ani reprezentace nijak nedefinují, ani se této oblasti až na výjimky nevěnují.


Dar x Spozoring x Reklamní nebo propagační předmět

Dar – daňově neúčinný náklad; Sponzoring – daňově účinný náklad; Reklamní nebo propagační předmět – daňově účinný náklad.


Darem se rozumí vynaložené peníze nebo statky, pokud od obdarovaného neobdržíme žádné protiplnění. Zákon č. 586/1992 Sb., §15 upravuje podmínky pro uplatnění hodnoty daru v rámci úpravy základu daně v daňovém přiznání.


Aby byly vynaložené peníze považovány za výdaj na sponzorský účel, musí nám být poskytnuta protislužba ve formě propagace naší firmy. Ve své podstatě má však sponzorování blíže k reklamě. Je zde poskytnuta protislužba, i když jen v minimální výši např. vystavení loga sponzora na viditelném místě. Je důležité proto správně formulovat jednotlivé body smlouvy a neuvádět problémové pojmy jako je např. „sponzorský dar“. Současně též zdokumentovat provedení přijatých služeb.


Příklad: Představte si firmu XY, která finančně podporuje sportovní klub.


Situace A: na vstupenkách, na stadionu, na světelné obrazovce uveřejňuje tento klub název nebo logo firmy XY – jedná se o sponzoring a náklad je daňově účinný.

Situace B: klub nikde nezmiňuje firmu XY – jedná se o dar a náklad je daňově neúčinný. Poděkování za dar není reklamou.


Reklamní nebo propagační předmět musí být označen názvem obchodní firmy nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu. Zároveň nesmí hodnota tohoto předmětu přesáhnout hranici 500 Kč bez DPH a nesmí být předmětem spotřební daně. Tiché víno lze považovat za propagační předmět (označení firmy můžeme vyřešit vizitkou).


Obchodní jednání

Obchodní jednání je považováno za činnost související s dosažením, zajištěním a udržením příjmu.


Daňově účinné náklady při obchodním jednání:

  • pronájem salonku,

  • cestovní náklady,

  • reklamní předměty (katalogy, ceníky).


Daňově neúčinné náklady při obchodním jednání:

  • náklady na pohoštění a občerstvení,

  • ubytování partnerů.


Reprezentace a DPH

Pokud firma hradí náklady na reprezentaci, pak nemá nárok na odpočet DPH na vstupu ani v případě, pokud je plátcem DPH. Celkový daňově neúčinný náklad zahrnuje základ DPH i DPH.


Z hlediska DPH není možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu (§ 75 odst. 3 ZDPH); poskytnutí reprezentace se na výstupu považuje za osvobozené plnění (§ 62 odst. 2 ZDPH). Uskutečnění osvobozených plnění bude vykázáno na příslušném řádku daňového přiznání k DPH.


Problémové oblasti:

plnění, které daňový subjekt poskytuje, bývá posouzeno jako dar a nikoli jako součást ceny (jiného) prodávaného zboží či služby,plnění spočívající obvykle v uspořádání nějaké akce (i bez poskytovaných dárků) nebývá uznáno jako reklama, ale označeno za výdaj na reprezentaci,předmětné plnění sice definici reprezentace nenaplňuje, ale příčinná souvislost příslušné akce s daňovými výnosy je nedostatečná.


Základní charakteristikou reprezentace je, že jsou určeny ke spotřebě nebo obdarování konkrétní osoby.


Příklad: Představte si firmu XY, která uspořádala slavnostní večer. Součástí byl raut a slavnostní ohňostroj. Raut je určen ke spotřebě konkrétní osobou - proto je to nedaňový náklad. Ohňostroj není určen nikomu konkrétnímu - nejedná se o reprezentaci, ale o reklamu.


Poskytované občerstvení v rámci pořádaných vzdělávacích akcí však NEMÁ charakter reprezentace. Tyto náklady jsou vynakládány pořadatelem v přímé souvislosti s realizovanou akcí (jsou její součástí) a slouží ke zvýšení efektivity semináře. Pořadatel akce prokazuje, že se jedná o náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů například kalkulací ceny za školení, ve které jsou i náklady na občerstvení, a inzerátem nebo pozvánkou na školení, kde je informace o poskytnutí na školení.O autorce:

Ing, Anna Pelikánová

Hlavní účetní Connect Economic Group s.r.o.

Anna je uznávanou odbornicí na mnohá témata vedení účetnictví v ČR. Je za ní více než 20letá praxe z finančního vedení nadnárodních korporací i výrobních firem. Jako autorka odborných publikací a lektorka seminářů na téma Účetnictví a daně pro nestátní neziskové organizace vzdělává další profesionály v oblasti účetnictví a daní v rámci celé ČR. Zodpovídá za profesionální služby, které klientům poskytujeme, a odborně vzdělává celý tým.


01. 05. 2015

Comments


bottom of page