top of page
  • Obrázek autoraŠárka Pelikánová

Registr skutečných majitelů

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Máte s.r.o., neziskovku a nebo jste členy SVJ? Tak čtěte určitě dál, protože povinnost být v registru skutečných majitelů platí zřejmě i pro Vás!
Skutečný majitel je definován jako fyzická osoba, která má možnost vykonávat rozhodující vliv v daném subjektu. Nezáleží na tom, zda jde o vliv přímý, nebo nepřímý prostřednictvím jiných subjektů. Například u obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, případně která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.


Není-li skutečný majitel, nebo nelze-li jej určit dle výše uvedených kritérií, je za skutečného majitele považován člen statutárního orgánu, případně zástupce právnické osoby v tomto orgánu (neziskovky, SVJ apod).


Důležité je, že jako skutečného majitele je potřeba vždy uvést fyzickou osobu. Pokud je tedy např. jediným majitelem společnosti A společnost B, je potřeba zkoumat majitele společnosti B a takto případně postupovat ve vlastnické hierarchii až k fyzickým osobám na jejím vrcholu. Na tomto místě je potřeba připomenout, že povinnost vést si záznamy o svém skutečném majiteli mají právnické osoby již od počátku roku 2017.


Do evidence, kterou vedou rejstříkové soudy, se zapisují základní identifikační údaje skutečného majitele, kterými jsou jméno, adresa, datum narození a státní příslušnost, a dále údaj o tom, proč je považován za skutečného majitele, tedy např. výše podílu na hlasovacích právech.


Žádost o zápis se podává na vzorových formulářích zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti, podobně jako například u obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány (např. pokud má právnická osoba skutečného majitele mimo Českou republiku, je nutno doložit jeho totožnost).


Povinnost pro existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které mají povinnost údaje do nové evidence doplnit do konce roku 2018. Do tohoto data je rovněž zápis osvobozen od soudního poplatku.


O autorce:

Ing. Šárka Pelikánová

Jednatelka a daňová specialistka Connect Economic Group s.r.o.

Šárka podporuje zvýšení finanční gramotnosti podnikatelů v ČR publikováním odborných článků nejen v médiích a v televizi. Vede naše oblíbené semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Ve 22 letech založila CEG, a od té doby se věnuje jeho rozvoji. Má za sebou také pracovní zkušenosti z Japonska, kde působila jako analytik v investičním fondu a zároveň tam studovala v rámci MBA programu.


28. 12. 2018

Comments


bottom of page