top of page
  • Obrázek autoraFilip Krejčí

Návrh kompenzačního bonusu po dobu nouzového stavu od 5. 10. 2020 – 4. 11. 2020

Aktualizováno: 31. 7. 2023

Většina podnikatelů již netrpělivě čeká na jakoukoliv formu pomoci ze strany státu. Při první vlně pandemie na jaře zafungoval kompenzační bonus, a nyní se v legislativním procesu rozhoduje o jeho dalším osudu. Přinášíme vám přehledný a srozumitelný souhrn pravidel, které by se při případném přijetí zákona o kompenzačním bonusu mohly požívat pro jeho výplatu.


Žádost o kompenzační bonus zatím Finanční správa zatím nepřijímá a nezpracovává, protože není ukončen legislativní proces návrhu zákona. Návrh nyní ve zrychleném procesu projedná Sněmovna. Přesto je určitě dobré shrnout, co je již známo.


V čem se aktuální kompenzační bonus shoduje s „jarním“ kompenzačním bonusem:

1) Opět se týká osob samostatně výdělečně činných, společníků společnosti s ručením omezeným a osob vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

2) Výše kompenzačního bonusu opět činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období, který se shoduje s dobou nouzového stavu od 5.10.2020 – 4.11.2020. Pokud se bude tedy nouzový stav prodlužovat, bude dalším bonusovým obdobím období odpovídající době prodlouženého nouzového stavu.

3) Znovu se bude žádat přes finanční úřad, pod který podle místní příslušnosti, OSVČ či společník nebo osoba pracující na základě dohody o provedení práce, spadá.

4) Kompenzační bonus je brán jako vratka daně z příjmu fyzických osob, tzn. že daňový subjekt ho nemusí zahrnovat do svého přiznání k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2020, a OSVČ tedy ani do svých přehledů na okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu.


Rozdíly oproti jarnímu kompenzačnímu bonusu a podmínky, které je potřeba splnit, aby mohl být aktuální kompenzační bonus daňovému subjektu vyplacen:

1) OSVČ musí být brána podle zákona o důchodovém pojištění jako osoba samostatně výdělečné činná. Jinými slovy musí být přihlášena na okresní správě sociálního zabezpečení k důchodovému pojištění, a to konkrétně ke dni 5.10.2020. Nebo může mít činnost přerušenou, ale to až ode dne, který nastal po 12.březnu 2020.

2) U společníka s ručením omezeným stále platí, že jde o společnost s maximálně dvěma společníky či jde o tzv. rodinné s.r.o, tzn. o členy jedné rodiny. Zároveň musí být rovněž splněna podmínka, že obrat za předcházející zdaňovací období překročil 180 000 Kč. Pokud společnost s ručením omezeným vznikla v roce 2020 musí společníci předpokládat, že obrat 180 000 Kč za první zdaňovací období 2020 překročí.

3) U zaměstnanců pracující na základě dohody o provedení práce zase platí, že v rozhodném období, tzn. od 1.6.2020 – 30.09.2020 byli alespoň 3 měsíce účastni nemocenského pojištění (z dohody se tedy odvedlo sociální pojištění, což nastává v měsících, kdy hrubá výše odměny překročí 10 000 Kč) a zároveň nevykonávali jinou činnost, v jejímž důsledku by byli účastni nemocenského pojištění jako zaměstnanci. Zároveň tito zaměstnanci musí mít platnou dohodu k 5.10.2020.


Nejdůležitější rozdíl oproti jarnímu období je ten, že kompenzační bonus je více cílený! Týká se tedy pouze provozů, které musí mít na základě nařízení vlády zavřenou provozovnu (restaurace, kina, kadeřnické a kosmetické salóny atd…) a dále jejich přímých dodavatelů (např. prádelna, které pere prádlo pro restauraci). Tito dodavatelé, ale musí ještě splnit podmínku, že poskytované služby nemohou bez zásadních obtíží poskytovat jinému odběrateli a jejich činnost je alespoň z 80 % vyloučena v důsledku bezprostředního zákazu provozu jejich odběratelů. Důležité rovněž je, pokud vykonáváte více činnosti, tak zda jste v rozhodném období od 1.6.2020 do 30.9.2020 měli převažující příjmy (více jak 50 % příjmů) z činnosti, na kterou žádáte nyní kompenzační bonus. Při žádosti tedy budete muset čestně prohlásit, že splňujete všechny podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu.

Na závěr je potřeba pamatovat rovněž na to, že na kompenzační bonus nemá nárok osoba, která pobírá podporu v nezaměstnanosti, tzn. za kalendářní dny, za které obdrží podporu, nemá nárok na kompenzační bonus a dále osoby, které obdržely jinou formu podpory v souvislosti se zmírněním hospodářských následků vzniklých v důsledku šíření onemocnění COVID-19, např podporu z programů COVID – Kultura či COVID – Nájemné nebo ošetřování člena rodiny z důvodu zavřených škol.O autorovi:

Ing. Filip Krejčí

Filip má více než 10letou praxi z vedení finančního a mzdového účetnictví obchodních korporací. Má zkušenosti s finančním řízením firem a vedením účetních týmů. Své znalosti a dlouholeté zkušenosti předává jako uznávaný lektor prostřednictvím odborných kurzů a seminářů dalším profesionálům v oblastech účetnictví, daní a mezd. Vedení účetnictví v jeho podání je profesionální a pochopitelné pro všechny.


23. 10. 2020

ความคิดเห็น


bottom of page