top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

COVID-19: Jak postupovat při podání žádosti o příspěvek na náhradu mezd?

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Krok za krokem Vám níže vysvětlujeme, jak máte jakožto zaměstnavatel podat žádost o příspěvek na náhradu mzdy a co vše budete muset předkládat ke kontrole z Úřadu práce.

Krok č. 1: Zaměstnavatel předloží Úřadu práce ČR žádost o příspěvek

Žádost o příspěvek na náhrady mezd podává zaměstnavatel elektronicky prostřednictvím webové aplikace ÚP ČR, která byla vytvořena speciálně pro tento účel. Jsou možné dva způsoby podání žádostí-buď datovou schránkou nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Obojí je v pořádku. Žádost je potřeba odeslat na místně příslušné pracoviště ÚP ČR, dle sídla zaměstnavatele.


K náležitostem žádosti patří:

  • identifikační údaje

  • oprávněnost osoby k zastupování zaměstnavatele

  • doklad o bankovním účtu

  • případně plnou moc k zastupování

Krok č. 2: Uzavření dohody o poskytnutí příspěvku

Po vyplnění žádosti se automaticky vygeneruje i dohoda o poskytnutí příspěvku. ÚP ČR zkontroluje správnost podané žádosti, oprávněnost podepisující osoby a splnění nutných podmínek a následně uzavře se zaměstnavatelem dohodu o poskytnutí příspěvku. Dohoda je uzavřená ve chvíli, kdy je podepsaná ÚP ČR a zaslána zpět zaměstnavateli.


Krok č. 3. Příspěvek bude poskytnut až na základě předloženého vyúčtování

V průběhu dubna (po zpracování mezd za 03/2020) a v průběhu května (po zpracování mezd za 04/2020) předloží zaměstnavatel ÚP ČR vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů. Součástí vyúčtování je přehled zaměstnanců, na které je žádán příspěvek, a to včetně rodných čísel (v případě, že zaměstnanec nemá v ČR rodné číslo, uvede se evidenční číslo pojištěnce).

Spolu s vyúčtováním je potřeba doložit čestné prohlášení zaměstnavatele o:

  • vyplacených náhradách a provedených odvodech

  • existenci vzniku překážky v práci a době jejího trvání

  • čestné prohlášení, že vynaložené mzdové prostředky, které jsou předmětem vyúčtování, nejsou kryty jinými veřejnými rozpočty


Pokud zaměstnavatel spadá do více režimů programu Antivirus, na které žádá příspěvek, je potřeba, aby vyplnil pro každý z režimů samostatný formulář (společně s čestným prohlášením).

V případě režimu A je nutné uvést předmět podnikání nebo činnost, která byla dotčena, včetně uvedení příslušného krizového opatření, podle kterého byl zaměstnavatel nucen uzavřít provoz či omezit činnost.


Další podrobnosti uvádí manuál pro zaměstnavatele, který je k dispozici na stránkách MPSV a je možné shlédnout též instruktážní video pro podávání žádostí.

Krok č. 4. kontrola žádosti Úřadem práce ČR

ÚP ČR následně ověří u České správy sociálního zabezpečení, zda pracovníci, na které zaměstnavatel žádá příspěvek, jsou skutečně jeho zaměstnanci. Pokud je vše v pořádku, ÚP ČR vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele.


Chybně vyplněné žádosti ÚP ČR vrací k doplnění nebo opravě a žádost je tímto stornována. Případné chybné stanovení překážky v práci není porušením dohody o poskytnutí příspěvku, a zaměstnavatel ho tedy nemusí vracet, pokud byla náhrada mzdy zaměstnanci skutečně vyplacena.


ALE úmyslné zneužití příspěvku může být klasifikováno jako trestný čin a porušení podmínek písemné dohody může vést k povinnosti příspěvek vrátit a zároveň může být předáno finančnímu úřadu pro podezření na porušení rozpočtové kázně. Může být také předmětem kontroly a případné sankce ze strany SUIP.


ÚP ČR ve spolupráci se SUIP bude dbát na důslednou průběžnou, ale zejména následnou kontrolu.


Při kontrole bude zaměstnavatel prokazovat zejména:

-pracovní smlouvy,

-vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňujícími k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se ZP,

-nařízení karantény zaměstnanci,

-mzdové listy a evidenci docházky prokazujícími trvání překážky v práci a vyplacení příslušné náhrady mzdy v souladu se ZP,

-výpisy z účtů prokazujícími výplatu náhrad mezd zaměstnancům a provedení odvedení odvodů,

-v případě vzniku prostoje (§ 207 písm. a) ZP) či částečné nezaměstnanosti (§ 209 ZP) zaměstnavatel rovněž doloží doklady prokazující vypovězení zakázek, snížení odbytu, omezení dopravy apod., tj. doloží skutečnost, že skutečně vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele.


Kontrolu v oblasti dodržování pracovněprávních vztahů bude provádět SUIP. Kontrola bude prováděna následně, v případně důvodných pochybností však ÚP ČR ve spolupráci se SUIP provede průběžnou kontrolu. Kontrolní činnost bude navázána na vrácení příspěvku, konkrétní důvody vedoucí k povinnosti vrátit příspěvek budou sjednány v dohodě.


Jestliže i Vy žádáte o náhradu mezd, tzv. kurzarbeit, přečtěte si náš článek 8 nejčastějších chyb při podávání žádostí o náhradu mezd (tzv. kurzarbeit) ZDE.

O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


21. 04. 2020

Comments


bottom of page