• Anna Pelikánová

Daňová uznatelnost členských příspěvků od roku 2014


Mnoho podnikatelů je členy různých sdružení, organizací, komor či asociací a s tímto členstvím jsou také spojeny členské poplatky, které nejsou vždy daňově uznatelné. Určení toho, které členské poplatky je možné daňově uplatnit ve výdajích či nákladech, nemusí být vždy jednoduché.


Zákon o dani v příjmu (ZDP) v § 24, odst. 2, písm. d) uvádí, že členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem za předpokladu, že je placen:


1. právnické osobě, jestliže členství je povinné na základě zvláštních právních předpisů,

2. právnické osobě, u níž je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání

nebo k výkonu činnosti,

3. zaměstnavatelem za zaměstnance, jestliže členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo k výkonu činnosti zaměstnavatele,

4. organizaci zaměstnavatelů nebo Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.


Je na daňovém subjektu, aby zvážil, jestli je schopen prokázat, že tam, kde není členství v určité organizaci nařízeno zákonem, je pro něj toto členství k provozování jeho ekonomické činnosti nezbytné.


ZDP dále v § 25, odst. 1, písm. zo) říká, že členský příspěvek je nedaňovým nákladem, pokud je u příjemce tento členský příspěvek od daně z příjmu osvobozen.


Daňový subjekt tedy musí daňovou uznatelnost členských příspěvků odvozovat z výše uvedených ustanovení ZDP, a dále z ustanovení § 19, odst. 1, písm. a) ZDP, které obsahuje výčet organizací, u kterých je příjem z členských příspěvků od daně z příjmu osvobozen. Jsou jimi zájmová sdružení právnických osob, u kterých členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání, spolky, které nejsou organizací zaměstnavatelů, odborové organizace, politické strany nebo hnutí a profesní komory s nepovinným členstvím kromě Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR.

  • Facebook Sociální Icon
  • LinkedIn Sociální Icon
  • YouTube Sociální Icon

©2019 by Účtujemeneziskovky.cz

photo by Stephanie Kristl