Pokud je jednotlivá hlavní činnost realizována jak za ceny ziskové tak ztrátové, nelze stejné výkony v rámci jednoho druhu činnosti kompenzovat. Tento systém je administrativně náročný, neboť si vynucuje klíčování příjmů a souvisejících nákladů podle jednotlivých druhů činností, případně i v jejich rámci.

Dále dochází k tomu, že subjekt dosahuje náklady, které souvisí jak s příjmy, které jsou předmětem daně, tak s příjmy, které předmětem daně nejsou. Takovými společnými náklady mohou být např. elektrická energie, nájemné, voda, údržba, činnost ekonomického oddělení, řízení, ostraha, správa organizace, atd. Pro přiřazení těchto režijních nákladů k výnosům je nutno zvolit vhodné kritérium. Existuje celá řada rozvrhových základen, ty jsou dány povahou činnosti, ve které společné náklady vznikly, namátkově lze uvést tyto:

  • počet ujetých kilometrů pro činnosti zdaňované a pro činnosti nezdaňované
  • délka strojového času - např. při vedení účetnictví a mzdové agendy pro činnosti zdaňované a pro činnosti nezdaňované
  • počet odehraných hodin na dvorcích tenisového klubu pro členy a nečleny, např. sportovní klub mimo výcviku svých žáků pronajímá nečlenům tenisové dvorce.

U některých organizací, v případě, že část vynakládaných nákladů je společná pro hlavní i hospodářskou činnost a co do výše je těžko rozlišitelná, je možné tyto náklady klíčovat v poměru výše tržeb.

Zákon o daních z příjmů ukládá neziskovým organizacím vést účetnictví tak, aby nejpozději ke dni účetní závěrky byly vedeny odděleně výnosy, které jsou předmětem daně, a které předmětem daně nejsou nebo předmětem daně jsou, ale jsou od daně osvobozeny. Totéž platí pro vykazování nákladů. Tato povinnost může být splněna i mimoúčetně v daňovém přiznání.

Jedna z možností je nastavení sledování pomocí analytických účtů nákladů a výnosů.Další variantou je sledování pomocí pomocného pole v účetním programu – např. pole činnost.

 

Struktura musí reflektovat členění nákladů a výnosů:

  1. podle jednotlivých činností,
  2. pro potřeby stanovení základu daně z příjmů.

 

MD

Dal

D/ND

Zdroj krytí

Činnost

HS

Text

501

 

daňový

dotace

1

obchod

 

 

602

nedaňový

dar

2

finance

 

 

 

 

příspěvek zřizovatele

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Podle našich zkušeností z praxe některé neziskové organizace vůbec netuší, že nějaký zákon o daních z příjmů existuje. Zastávají názor, že vše je hlavní činnost a to činnost nezisková. Další skupinu tvoří organizace, které si vyberou některé činnosti, které jsou ziskové, uvedou je do daňového přiznání a ostatními se nezabývají. Konečný výsledek je nějak vypočten, a je otázkou času, kdy dojde k polemice se správcem daně.


Filip Krejčí

Autor vybraných článků. Již během studií oboru účetnictví a finanční řízení podniku na Vysoké škole ekonomické v Praze získal praxi v oboru finančního a mzdového účetnictví. V těchto oblastech se natolik odborně zdokonalil, že začal s lektorskou činností. V současnosti se mimo jiné věnuje spolupráci na auditech a konsolidovaných účetních závěrkách.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.