top of page
  • Obrázek autoraKvěta Tůmová

Prominutí plateb pojistného na sociální zabezpečení pro firmy do 50 zaměstnanců

Aktualizováno: 1. 1. 2023

Program Antivirus, v rámci něhož byly dosud schváleny dva režimy A a B, byl nyní rozšířen o třetí režim C, který má pomoci firmám s odvody pojistného na sociální zabezpečení mezi červnem a srpnem 2020. Jaké jsou podmínky a čeho se musí zaměstnavatel vyvarovat?Režim C programu Antivirus je cílený pro firmy, které zaměstnávají max. 50 zaměstnanců. V rámci tohoto režimu je firmám odpuštěna část sociálního pojištění, kterou je za zaměstnance povinen odvádět zaměstnavatel. Odpuštěná výše pojistného tedy činí 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců. Období, za které zaměstnavatelé nemusejí platit pojistné na sociální zabezpečení, je červen, červenec a srpen.


Jaké jsou podmínky odpuštění pojistného a jak si o odpuštění pojistného zažádat?


Zaměstnavatelé nemusejí předkládat žádnou žádost o odpuštění plateb pojistného, stačí pouze v měsíčním výkazu OSSZ uvést snížený vyměřovací základ a zaplatit snížené pojistné. Zaměstnavatel si sám posoudí, zda splňuje podmínky nároku na prominutí pojistného, a vypočte si výši pojistného, kterou bude povinen uhradit. Postup zaměstnavatele bude OSSZ kontrolovat v rámci pravidelných následných kontrol. Měsíční výkaz se pak bude zasílat OSSZ pouze elektronicky.


K podmínkám, které musejí být splněny, patří:


1) Zaměstnavatel zaměstnává k poslednímu dni příslušného měsíce nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění. Do počtu 50 zaměstnanců se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, jimž zaměstnání trvá, ale nepracují (např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy - neplacené dovolené a jiných překážek v práci), i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď.


2) Počet zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého měsíce, se nesmí snížit o více než 10 % oproti stavu k 31.3.2020.


3) Zaměstnavatel musí udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Jinými slovy – úhrn vyměřovacích základů (objem mezd) pro odvod pojistného za daný měsíc nesmí být nižší o více než 10 % v porovnání s březnem 2020.


Podmínky prominutí pojistného budou posuzovány v každém měsíci zvlášť. Je možné, že v některém měsíci zaměstnavatel podmínku nesplní a prominutí pojistného neuplatní a v jiném měsíci podmínky splní a prominutí uplatní.


Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst:

1. za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.

2. vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.


Zaměstnavatel musí pro získání nároku na prominutí pojistného odvést včas pojistné (tj. do 20. dne následujícího měsíce), které platí zaměstnanci ze svých mezd ve výši 6,5 % a zároveň nesmí čerpat v příslušném kalendářním měsíci prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z programu Antivirus.


Zaměstnavatel, který již podal přehled za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného, pokud prominutí na podaném přehledu neuplatnil, anebo později zjistil, že si u zaměstnance mohl uplatnit odpočet vyššího vyměřovacího základu, než si uplatnil.


Zjistí-li zaměstnavatel po podání přehledu, že u zaměstnance, o jehož vyměřovací základ si snižoval úhrn vyměřovacích základů, byl v tomto měsíci vyšší vyměřovací základ, než uvedl, podá za tento měsíc nový přehled. Na tomto přehledu se zvýší úhrn vyměřovacích základů, ale úhrn vyměřovacích základů, o které se úhrn vyměřovacích základů snižoval, se nemění.


I zaměstnavatelé, kterým bude prominuto pojistné při splnění výše uvedených podmínek, mohou uplatnit nárok na snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení podle zákona č. 255/2020 Sb. Zaměstnavatel, který za měsíce červen a červenec 2020 odvede snížené pojistné do 20. října 2020, bude z dlužného pojistného platit snížené penále.


O autorce:

Ing. Květa Tůmová

Vedoucí mzdového oddělení Connect Economic Group

Květa se svým týmem zpracovává mzdy pro tisícovky zaměstnanců. Dokáže podnikatelům poradit také v oblasti získání dotací na zaměstnance. V našem týmu je specialistkou na zpracování mezd pro osoby se zdravotním postižením. Přednáší a vede naše semináře a Kurzy mzdového účetnictví.


23. 06. 2020Comments


bottom of page