top of page
  • Obrázek autoraJiřina Maxová

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení

Aktualizováno: 31. 7. 2023


Přinášíme Vám důležité informace s ohledem na šířící se koronavirus a preventivní kroky, které šíření této nákazy doprovází a mohou takto ovlivnit pracovní život nás všech.


V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 13 let.
Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel. Podmínkou je, aby zaměstnanec byl účasten nemocenského pojištění.


Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.


Při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně handicapované osoby vzniká také nárok na ošetřovné, a to bez věkového omezení handicapované osoby.


Rodiče se mohou při ošetřování vystřídat, a to i opakovaně. Vystřídání není možné v jednom kalendářním dnu, jinak tu nejsou žádné hranice. Jde o výjimku ze standardních pravidel, podle nichž se rodiče mohou vystřídat jenom jednou za celou dobu čerpání ošetřovného.


Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?

Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná obdobná zařízení.


Jaká je výše ošetřovného?

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.


Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Rodič obdrží od školského zařízení tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy), který vyplní, podepíše (v dokumentu část B) a předá nebo elektronicky (sken, fotka formuláře) zašle svému zaměstnavateli. Tímto si rodič žádá o výplatu ošetřovného.


Den, od kterého bude rodič žádat ošetřovné, vyznačí rodič v části B. tiskopisu, na řádek „O výše uvedené dítě jsem osobně pečoval/a ve dnech“, a to např. slovy „O ošetřovné žádám od …“ (bude uvedeno datum, od kterého je školské/dětské zařízení uzavřeno). Pokud rodič tento den nevyplní, bude za počátek podpůrčí doby považován den uvedený na tiskopisu jako den uzavření dětského/školského zařízení.


Zaměstnanec předá vyplněný a podepsaný tiskopis neprodleně svému zaměstnavateli (elektronicky – stačí sken nebo fotka formuláře, popř. zašle formulář poštou). Zaměstnavatel pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Zaměstnavatel musí v tiskopisu vyplnit část „Záznamy zaměstnavatele“, ve kterých vyplní na 1. řádek formulaci: „Zaměstnanec nenastoupil, trvá péče o dítě.“

Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady. 


Tímto to ale nekončí! 

Vždy po skončení kalendářního měsíce je potřeba předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“, který je k dispozici na stránkách ČSSZ na tomto odkazu:


V tomto tiskopisu rodič vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Protože je možné, aby se pečující na ošetřovném střídali, musí být jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny, kdy rodič pracoval, pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. 


Tento výkaz předá pečující svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc!

Zaměstnavatel předá žádost o dávku se všemi podklady (výkaz péče doplněný o potřebné záznamy zaměstnavatele, příloha k žádosti) na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.


Vznikne nárok rovněž OSVČ?

(upřesnění informace ze dne 25.3.2020)

Vláda rozhodla, že i OSVČ mají mít po dobu uzavření škol nárok na ošetřovné, pokud zůstanou doma s dětmi do 13 let (původně byl návrh mezi 6-13 lety). Žádat o ošetřovné OSVČ bude moci, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tento nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Žádost bude podávat spolu s čestným prohlášením obecním živnostenským úřadům, a to především elektronickou formou, a ten ji neprodleně předává Ministerstvu průmyslu a obchodu, který bude vyplácet dávku 424 Kč na základě čestného prohlášení. Podmínkou také je, že rodič nepracuje. Ošetřovné se bude proplácet zpětně.


O autorce:

Bc. Jiřina Maxová

Mzdová specialistka Connect Economic Group

S celým týmem zpracovává mzdy pro více než tisícovky zaměstnanců. Dokáže rychle a odborně poradit v nejrůznějších oblastech zaměstnávání lidí, včetně personalistiky. V našem týmu je odbornicí na zpracování mezd pro cizince. Mzdové účetnictví pod jejíma rukama dostává řád a stabilitu.


25. 03. 2020

Comments


bottom of page