1. Povinný audit

Povinnost auditu podle základního právního předpisu (NOZ, zákon o OPS, zákon o církvích a náboženských společnostech, zákon o VVI a další) někdy není, někdy je bez ohledu na jejich velikost a činnosti a u některých je při překročení limitů. Od 1. 1. 2016 navíc k základní právní úpravě (která je pořád v platnosti), platí i úprava v zákoně o účetnictví. Tj. nově v zákoně o účetnictví je stanovena povinnost auditu všem (bez ohledu na formu) po překročení stanovených kritérií. § 20 zákona o účetnictví uvádí následující kritéria:

  1. aktiva celkem 40 mil. Kč (nově je třeba však brát aktiva v netto nikoliv v brutto hodnotě),
  2. úhrn čistého obratu 80 mil. Kč,
  3. průměrný přepočtený počet zaměstnanců 50.

 

 

Povinnost auditu v NNO na základě základních právních předpisů:

 

obecně prospěšné společnosti/ zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných organizacích

Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo při příjmu dotací nad 1 mil Kč.

Nadace/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Nadační kapitál nebo obrat nad 5 mil Kč, nebo při zvyšování nebo snižování nadačního kapitálu nebo při přeměně.

Ústav/ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Výše čistého obratu více než 10 mil. Kč, nebo pokud to ukládá statut.

Účelová zařízení církví/ zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společ.

Čistý obrat nad 10 mil. Kč.

politické strany a hnutí/ zákon č. 424/1991 Sb., o politických stranách a hnutích

 Všechny bez ohledu na limity.

veřejná výzkumná instituce/ zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

 Všechny bez ohledu na limity.

 

 

Tedy pokud NNO nemá povinnost auditu dle základního právního předpisu a překračuje v roce 2015 alespoň 2 uvedená kritéria a překročí je i za rok 2016, bude mít za rok 2016 povinnost auditu účetní závěrky i výroční zprávy.

 

  1. Zveřejňování údajů účetní závěrky

Zákon 304/2013 o veřejných rejstřících se v § 66 písm. c) přímo odvolává na úpravu zveřejňování ve Sbírce listin platnou v účetních předpisech (od 1. 1. 2016 stanoví povinnost zveřejňovat závěrku a výroční zprávu i zákon o účetnictví). Sbírka listin však již není vázána pouze na obchodní rejstřík, ale na jakýkoliv veřejný rejstřík, tj. na rejstřík ústavů, spolků, nadací, společenství vlastníků jednotek, organizací zaměstnavatelů, odborových organizací a obecně prospěšných společností.

 

Účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu za účetní období, které započalo:

  • v roce 2014 uložením do Sbírky listin nejpozději do 31. 3. 2016,
  • v roce 2015 uložením do Sbírky listin nejpozději do 30. 11. 2017,
  • v účetním období, které započalo v roce 2016, postupuje účetní jednotka podle právní úpravy pro takovou kategorii účetních jednotek a kategorii skupin účetních jednotek, jejíž podmínky naplnila k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období.

 

U povinně auditovaných účetních jednotek nedochází ke změně ve lhůtě pro zveřejnění účetní závěrky, stále platí do 30 dnů od souběhu vydání auditorského výroku a schválení účetní závěrky valnou hromadou. Pro neauditované účetní jednotky je stanovena lhůta 12 měsíců od rozvahového dne zveřejňované účetní závěrky.

 

Malé a mikro účetní jednotky, které nejsou povinně auditované, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty (§ 21a odst. 9 zákona o účetnictví), pokud jim to nestanoví zvláštní právní předpis. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Jedná se o zjednodušení pro účetní jednotky podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.

Organizace, které vedou jednoduché účetnictví, zveřejňují pouze přehled o majetku a závazcích.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.