• Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením, a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena.
 • Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby se stejnými náležitostmi jako doklad o prodeji dle živnostenského zákona. Rozdíl je ten, že spotřebiteli je prodávající doklad o zakoupení povinen vydat automaticky, tedy i bez žádosti spotřebitele.
 • Podle zákona o DPH je plátce, který poskytuje zdanitelné plnění povinen vystavit daňový doklad jakékoli osobě povinné k dani + právnické osobě nepovinné k dani (do 15 dnů ode dne vzniku povinnosti přiznat daň). Náležitosti daňového dokladu stanovuje zákon o DPH v § 29, při celkové částce do 10 tis. Kč včetně postačuje vystavení zjednodušeného daňového dokladu s náležitostmi dle § 30a zákona o DPH.
 • Zákon o evidenci tržeb nařizuje vystavit účtenku nejpozději v okamžiku přijetí tržby, a to s těmito náležitostmi:
  • FIK (fiskální identifikační kód) nebo PKP (podpisový kód poplatníka)
  • BKP (bezpečnostní kód poplatníka)
  • DIČ poplatníka
  • označení provozovny
  • označení pokladního zařízení
  • pořadové číslo účtenky
  • datum a čas
  • údaj o režimu tržby – běžný / zjednodušený režim

 
V některých případech je možné náležitosti všech výše uvedených dokladů spojit do jednoho dokladu a takový doklad by potom byl současně dokladem o prodeji / o zakoupení / daňovým dokladem / účtenkou.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.