Skutečný majitel je definován jako fyzická osoba, která má možnost vykonávat rozhodující vliv v daném subjektu. Nezáleží na tom, zda jde o vliv přímý, nebo nepřímý prostřednictvím jiných subjektů. Například u obchodních korporací se má za to, že skutečným majitelem je fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %, případně která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace.

Není-li skutečný majitel, nebo nelze-li jej určit dle výše uvedených kritérií, je za skutečného majitele považován člen statutárního orgánu, případně zástupce právnické osoby v tomto orgánu (neziskovky, SVJ apod).

Důležité je, že jako skutečného majitele je potřeba vždy uvést fyzickou osobu. Pokud je tedy např. jediným majitelem společnosti A společnost B, je potřeba zkoumat majitele společnosti B a takto případně postupovat ve vlastnické hierarchii až k fyzickým osobám na jejím vrcholu. Na tomto místě je potřeba připomenout, že povinnost vést si záznamy o svém skutečném majiteli mají právnické osoby již od počátku roku 2017.

Do evidence, kterou vedou rejstříkové soudy, se zapisují základní identifikační údaje skutečného majitele, kterými jsou jméno, adresa, datum narození a státní příslušnost, a dále údaj o tom, proč je považován za skutečného majitele, tedy např. výše podílu na hlasovacích právech.

Žádost o zápis se podává na vzorových formulářích zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti, podobně jako například u obchodního rejstříku. Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány (např. pokud má právnická osoba skutečného majitele mimo Českou republiku, je nutno doložit jeho totožnost).

Povinnost pro existující právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které mají povinnost údaje do nové evidence doplnit do konce roku 2018. Do tohoto data je rovněž zápis osvobozen od soudního poplatku.


Šárka Pelikánová

Autorka vybraných článků. Po vlastní zkušenosti z mezinárodní neziskové organizace, ve které působila při studiu na Vysoké škole ekonomické v Praze, se rozhodla pomáhat tomuto segmentu se profesionalizovat. Dnes vede společnost Connect Economic Group s.r.o., která zpracovává účetnictví a daně jak pro korporátní klienty, tak i pro neziskové organizace.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.