Povinnou náležitostí opravného daňového dokladu je nově datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). V běžných případech je to den, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. 

Dále má plátce povinnost opravný daňový doklad (stejně jako běžný daňový doklad) do 15 dnů od DUZP nejen vystavit, ale zároveň vynaložit úsilí („které po něm lze rozumně požadovat“) k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění (odeslat, předat osobně atp.). 

Na tyto změny se váže určení zdaňovacího období, ve kterém má být oprava základu daně uvedena. 

V případě zvýšení základu daně bude oprava základu daně uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se tato oprava považuje za uskutečněnou – tedy kdy nastalo DUZP. 

V případě snížení základu daně (a povinnosti plátce vystavit opravný daňový doklad, tj. dobropis), bude oprava základu daně uvedena jako samostatné zdanitelné plnění v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém plátce vynaložil úsilí k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění (tzn. nemusí být nutně v tento den v dispozici příjemce plnění – tuto podmínku již zákon neobsahuje). Odeslání či předání dokladu bude muset být plátce schopen prokázat. 

V případě, kdy plátce neopravuje základ daně, ale výši chybně vykázané daně, podmínka přijetí opravného daňového dokladu příjemcem plnění (v případě snížení daně), zůstala i po novele zachována.


Anna Pelikánová

Lektorka kurzů zaměřené převážně na daně a účetnictví v neziskových organizacích. Za sebou má více než 20 let zkušeností z vedení účetních oddělení v nadnárodních společnostech. Problematikou neziskových organizací se zabývá již několik let a některým neziskovkám pomáhá s jejich problémy.

Máte podobný dotaz?
Neváhejte mi napsat, ráda Vám obratem poradím.